Zaproszenie do składania ofert najmu lokalu użytkowego

Muzeum Regionalne w Jarocinie, Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin, zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 150 m2, znajdującego się na parterze nieruchomości położonej w Jarocinie przy ulicy Poznańskiej 1, działka o numerze ewidencyjnym 329, KW. 5562, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej i kulturalnej w Klubie Spichlerza Polskiego Rocka.

  1. WARUNKI NAJMU
  2. Najemca będzie zobowiązany do prowadzeniu w najmowanym lokalu Klubu Spichlerza Polskiego Rocka z ofertą gastronomiczną (wraz z napojami alkoholowymi) oraz ofertą kulturalną zgodną z ideą i charakterem Spichlerza Polskiego Rocka.
  3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 5 lat z możliwością jej przedłużenia.
  4. Wysokość czynszu: 20 zł netto / m2, z możliwością podniesienia stawki po 3 latach trwania umowy.
  5. Warunki najmu lokalu, w tym wysokość czynszu zostały szczegółowo określone w projekcie umowy najmu załączonej do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  2. Oferta na najem lokalu musi zawierać:
  • Imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP, REGON/PESEL oferenta,
  • Proponowana nazwa lokalu Klubu SPR,
  • Koncepcja aranżacji wnętrz Klubu SPR,
  • Koncepcja funkcjonowania Klubu SPR,
  • Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej bądź zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu oraz o zapoznaniu się z projektem umowy,
  • Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu w zakresie zarządzania podmiotami gastronomicznymi typu klub muzyczny, klubokawiarnia, kawiarnia, pub, itp.;
  1. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

  • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty najmu należy złożyć do dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 10.00 w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin
  2. Po upływie wyżej wskazanego terminu oferty nie będą przyjmowane.
  3. Termin oglądania lokalu: w dniach 13-19 listopada 2017 r., w godzinach 12.00-18.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem Muzeum Regionalnego 62 747 34 49.

 

  1. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

  1. Doświadczenie oferenta, bądź osób wskazanych przez niego do zarządzania Klubem SPR, w zarządzaniu podmiotami gastronomicznymi o podobnym profilu, tj. klub muzyczny, klubokawiarnia, kawiarnia, pub, itp. – waga: 0-15 punktów;
  2. Doświadczenie oferenta, bądź osób wskazanych przez niego do zarządzania Klubem SPR, w organizacji koncertów, działaniach w zakresie animacji kulturalnej – waga: 0-10 punktów;
  3. Koncepcja oferty kulturalnej (proponowane imprezy, wizerunek Klubu SPR) – waga: 0-20 punktów;
  4. Profil gastronomiczny Klubu SPR- waga: 0-10 punktów;
  5. Dostosowanie oferty kulturalnej i gastronomicznej do wielowiekowego (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) profilu odbiorców SPR – waga: 0-10 punktów;
  6. Wysokość nakładów inwestycyjnych, które oferent poniesie w aranżację wnętrz i wyposażenie Klubu SPR – waga: 0-25 punktów;  Sposób obliczenia kryterium wg wzoru: Pn (punkty za nakłady) = 25 (waga kryterium) * (wysokość nakładów oferenta/najwyższa oferowana kwota nakładów spośród ocenianych ofert);
  7. Koncepcja podniesienia znaczenia marki Spichlerza Polskiego Rocka, promocji Spichlerza poza Jarocinem poprzez działalność Klubu SPR – waga: 0-10 punktów;

 

Ofertę ocenia i punkty przyznaje każdy z członków Komisji konkursowej. Z sumy ocen członków Komisji jest wyciągana średnia.

 

  1. ETAPY POSTĘPOWANIA
  2. Etap I – składanie ofert na piśmie, do dnia 30 listopada 2017 r.
  3. Etap II – prezentacja oferty – spotkanie z oferentem w celu szczegółowego zapoznania się z koncepcją aranżacji wnętrza i prowadzenia Klubu SPR proponowaną przez oferenta, między 28 listopada a 8 grudnia 2017 r.

 

  1. KONTAKT

Niniejsze ogłoszenie jest dostępne na stronie www.muzeumjarocin.pl oraz www.spichlerzpolskiegorocka.pl.

Szczegółowych informacji o warunkach postępowania ofertowego udziela: Sebastian Pluta, muzuem@muzeumjarocin.pl, tel. 62 747 34 49.