Staż w Spichlerzu Polskiego Rocka!

image description

image description

Muzeum Regionalne w Jarocinie

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż

w Spichlerzu Polskiego Rocka w 2018 r.

O odbycie stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie i spełniające wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie podań wraz z CV osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jarocinie, ul. Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin do dnia 15 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 62/747-34-49.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej na Muzeum Regionalne w Jarocinie, z dopiskiem STAŻ. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Z kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których zostanie dokonany wybór stażysty.

Wymagania dotyczące wykształcenia:

– wykształcenie średnie

– preferowane wyższe na kierunkach związanych z kulturoznawstwem, historią lub pokrewne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

– współudział w organizowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych oraz edukacyjnych

– obsługa punktu informacyjnego

– pomoc w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-muzealnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum (koncerty, spotkania, wystawy czasowe itp.)

– wykonywanie prac administracyjno-biurowych

– pomoc przy organizacji Jarocin Festiwal 2018

Wymagania dodatkowe:

– komunikatywność, otwartość

– wysoka kultura osobista

– umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

– wiedza z zakresu historii muzyki rockowej