Uwaga! Oferta pracy!

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Regionalnym w Jarocinie – Spichlerzu Polskiego Rocka 

Specjalista ds. edukacji i kultury

Podstawowe obowiązki:

 • Zapoznawanie zwiedzających z wystawami w Spichlerzu Polskiego Rocka, prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów i innych zajęć o charakterze edukacyjnym
 • Realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej w Spichlerzu Polskiego Rocka
 • Współpraca z partnerami Muzeum w zakresie edukacji
 • Współudział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń edukacyjno-muzealnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum (koncerty, spotkania, wykłady, prelekcje itp.)
 • Merytoryczna współpraca przy realizacji projektów muzealnych
 • Współudział w organizowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych
 • Prace merytoryczne związane z tworzeniem ekspozycji czasowych
 • Obsługa punktu informacyjno-handlowego

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z kulturoznawstwem, historią lub pokrewne)
 • Dyspozycyjność (dyżury w soboty, niedziele i święta)
 • Obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzenia spotkań, prezentacji, animacji kulturalnych

Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza z zakresu współczesnej muzyki rockowej
 • Znajomość środowiska lokalnego oraz działających w sferze kultury organizacji pozarządowych
 • Umiejętność pracy projektowej
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 • Uprawnienia pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość poszerzenia rozwoju zawodowego

Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. edukacji i kultury” należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin do dnia 25 września 2017 r. – decyduje data wpływu (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Po wyznaczonym terminie kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 62/747-34-49.

poszukiwana